Virkeområde

rrild Lokalråd, for


Virkeområde

 

Torrild lokalområde er den gamle Torrild sognekommunes distrikt – se kort. Og området har samme udstrækning som kirkesognets område.

 

Sognet har eksisteret siden sidst i 1100-tallet, i slutningen af tiden med Valdemar den Store og biskop Absalon. På den tid blev kirken bygget midt i landsbyen, som dengang havde været bosted for stedets bondebefolkning i mange hundrede år, og hvor folk i tidligste tid havde levet efter landsbyfællesskabets regler og senere efter stormændenes eller høvdingenes bestemmelser, og endnu senere efter kongemagtens love og domstole. Efter kristendommens indførelse støttede kirken sædvanligvis kongemagten.

Undervejs op gennem historien har der været voldsomme og blodige, men forgæves bondeoprør mod de herskende stænder, stormændene og kongen.

 

I den sidste del af 1700-tallet bredte ideerne om frihed og borgerrettigheder sig i Europa og Amerika, og i 1849 fik vi i Danmark en grundlov med folkestyre.


Efter vedtagelsen af grundloven fik sognekommunerne en folkevalgt ledelse, et sogneråd, bestående af og valgt af ejendomsbesiddende voksne mænd; de blev efter regeringens bestemmelse ansvarlige for området og dets befolkning.


Den 20. april 1908 blev det imidlertid vedtaget i folketinget, at også kvinder kunne vælges til kommunevalg og i 1909 blev der valgt 127 kvinder og de tog én procent af pladserne. I København blev der valgt 10 kvinder ind og de tog der 17% af pladserne. I samtlige jyske sognekommuner blev der sammenlagt valgt 23 kvinder og de udgjorde 0,5% af pladserne. Valgbarhed til folketing og landsting fik kvinderne dog først den 5.juni 1915.


Sådan var området ledet, indtil det blev lagt sammen med Odder kommune i 1965. Torrild sogneråd havde da indset, at der ikke længere lokalt var skattegrundlag til at klare en kommunes forpligtelser. En erfaring der var gjort landet over.


Omkring 1970, ved kommunalreformen, blev de øvrige omkringliggende små sognekommuner lagt sammen med Odder kommune til det, der i dag er Odder kommune, og styres i dag af Odder Byråd. Dannelsen af lokalråd i landet startede efter 1970, og antallet af råd er steget yderligere siden den sidste reform i 2007, hvor antallet af kommuner igen faldt.


Så lokalrådenes dannelse er en virkning af centraliseringen af den kommunale ledelse og dermed en del af det kommunale styres historiske udvikling.