Vedtægter

rrild Lokalråd, for

Berigtigede er generalforsamlingens deltagende medlemmer, der er fyldt 15 år.


Vedtægter for Torrild Lokalråd


1. Navn og hjemsted

  ”Torrild Lokalråd” er hjemhørende i Torrild Sogn i Odder Kommune.


2. Formål

Lokalrådets formål er:

• at vedligeholde og udvikle lokalområdet i et åbent samarbejde med de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet Torrild Sogn.

• at udvikle samarbejdet med kommunen, samt være borgernes talerør overfor offentlige myndigheder og andre aktører.

3. Medlemmer

Som medlem betragtes enhver fastboende i Torrild Sogn og/eller aktive i områdets erhvervs-/foreningsliv. Kun myndige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

4. Regnskab

Lokalrådets aktiviteter søges dækket ved tilskud og frivillige bidrag. Lokalrådets regnskab varetages af kassereren, der står til ansvar for bestyrelsen. Regnskabet følger kalenderåret og revideres af en valgt revisor forud for generalforsamlingen.

5. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde. Den holder sig underrettet om forholdene i Torrild og informerer jævnlig borgene i lokalområdet.

Bestyrelsen kan selvstændigt, indenfor vedtægtens rammer, beslutte vedrørende sit eget arbejdes tilrettelæggelse, men er forpligtet til at inddrage de berørte borgere vedrørende beslutning om forhold i lokalsamfundet. Bestyrelsen har ingen selvstændig besluttende myndighed

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete projekter til gavn for lokalområdet.

Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i året første kvartal, med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske ved annoncering via internettet, pr. e-mail, ved opslag i området eller i Odder Avis.

Alle referater og udtalelser er elektronisk tilgængelige.

6. Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.Valg af dirigent

2.Beretning v. formanden

3.Regnskab v. kassereren

4.Indkomne forslag

5.Valg

6.Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet som punkt på dagsordenen til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal ved håndsoprækning. Hvis ét medlem ved generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning, skal det efterkommes.

Ændringer af vedtægterne kan kun vedtages ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer med stemmeret.

Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen plus evt. 2 suppleanter, samt 1 revisor.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2 bestyrelsesmedlemmer går på valg i lige år, og 3 i ulige år. Suppleanter vælges hvert år.

Revisor vælges for en periode for 2 år ad gangen

Genvalg kan finde sted.

Ekstraordinær generalforsamling kan med sin egen dagsorden indkaldes, såfremt flertallet i bestyrelsen ønsker det, eller hvis 20 medlemmer i ”Lokalrådet i Torrild” med underskrifter overfor bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 7 dages varsel og afholdes hurtigst muligt og senest 4 uger efter begæringen, dog ikke i juli måned.

Stemmeberettigede er generalforsamlingens deltagende medlemmer, der er fyldt 15 år.